Przepisy

Podstawowe przepisy regulujące posadowienie zbiorników:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. Dz. U. z 2008 r. nr 60, poz. 371

Ustawa o dozorze technicznym Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP Dz. U. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 109, poz. 719

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadają bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiłne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz. U. nr 243 z dnia 8 stycznia 2003 r.

Opinia p. poż w zakresie zgodności z krajowymi przepisami stosowania urządzeń typu przenośny zbiornik na olej napędowy

Instrukcja bezpiecznej obsługi przenośnego zbiornika na olej napędowy